Tài liệu

Tên tài liệu Ngày update Download

Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Download

Biên bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Download

Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Download

Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Download

Nghị quyết của HĐQT ngày 14/3/2017 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Download

Nghị quyết của HĐQT ngày 28/2/2017 về miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Download

Nghị quyết HĐQT ngày 13/2/2017 về việc thông qua kết quả phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng

Download

Nghị quyết HĐQT ngày 24/1/2017 về chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Tập đoàn với các doanh nghiệp và người có liên quan

Download

Nghị quyết HDDQT ngày 15/8/2016 về việc phê duyệt phương án triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Download

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ngày 28/6/2016 về việc sửa đổi điều lệ

Download

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

Download

Nghị quyết HĐQT ngày 7/3/2016 về việc tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2016

Download

Biên bản và nghị quyết năm 2015

Download

Biên bản và nghị quyết năm 2014

Download

Thông báo biên bản và nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2014

Download

Biên bản và nghị quyết năm 2013

Download

Biên bản và nghị quyết năm 2012

Download

Biên bản và nghị quyết năm 2011

Download

Biên bản và nghị quyết năm 2010

Download

Biên bản và nghị quyết năm 2009

Download