Các công ty thành viên của ĐLGL hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra

Ngày 07/10, Tập đoàn Đức Long Gia Lai (ĐLGL) tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động SXKD, đầu tư 9 tháng đầu năm 2017 và bàn kế hoạch thực hiện hoạt động SXKD, đầu tư 3 tháng cuối năm.
Theo đó, 9 tháng đầu năm, dưới sự tập trung chỉ đạo của HĐQT, Ban TGĐ và nỗ lực của các công ty thành viên, hoạt động sản xuất kinh doanh của ĐLGL tiếp tục khởi sắc, duy trì được sự ổn định trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Công tác quản lý điều hành được củng cố, hệ thống quản trị được nâng cao, bộ máy nhân sự được kiện toàn. 
Hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của các công ty thành viên tăng trưởng ổn định, doanh thu, lợi nhuận đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, có nhiều công ty vượt kế hoạch như Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện năng Đức Long Gia Lai, Công ty TNHH Đức Long Dung Quất, Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai…
Thảo luận về kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối năm, các đơn vị thành viên đã đưa ra những giải pháp, kế hoạch đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, làm cơ sở để các đơn vị tiếp thu, thực hiện thắng lợi kế hoạch được giao. 
Kết luận tại cuộc họp lần này, ông Bùi Pháp-Chủ tịch HĐQT đánh giá cao những kết quả các công ty thành viên đã đạt được trong 9 tháng vừa qua. Đồng thời, ông Bùi Pháp chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án đang thực hiện để sớm đưa vào vận hành, khai thác, ghi nhận doanh thu, lợi nhuận ngay trong những tháng cuối năm.
Mai Tiên