DLG tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2019

Kết thúc năm 2019, các công ty thành viên của DLG ghi nhận mức doanh thu ổn định, các chỉ tiêu đều đảm bảo kế hoạch đề ra. 

 Đây là nội dung được ông Trần Cao Châu, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) báo cáo tại Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD và Đầu tư năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. 

Theo đó, năm 2019, DLG tích cực trong công tác đổi mới hệ thống quản trị, thay đổi phương án kinh doanh, cấu trúc doanh nghiệp và các công ty thành viên theo hướng ổn định, tiến hành chuyển nhượng các dự án, thoái vốn khỏi các công ty hoạt động kém hiệu quả. Nhờ vậy, kết quả năm 2019 có bước khả quan, các công ty thành viên đều tích cực nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu, thúc đẩy kết quả kinh doanh tăng trưởng. 

Tính chung cả năm, các công ty đều cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Riêng các công ty hoạt động trong lĩnh vực BOT, Năng lượng, Khách sạn, Sản xuất linh kiện điện tử…đều vượt chỉ tiêu từ 5-10%. . Đặc biệt, các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử tại Trung Quốc, Hàn Quốc liên tiếp có mức tăng trưởng lợi nhuận vượt bậc. 

Kết luận tại Hội nghị, ông Bùi Pháp, Chủ tịch DLG  khẳng định, với kết quả đạt được năm 2019 là tiền đề quan trọng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

Kế hoạch, mục tiêu năm mới đã được hoạch định, đề nghị các đơn vị thành viên nghiêm túc thực hiện với tinh thần, trách nhiệm và tâm huyết cao. Đối với các dự án đang trong quá trình đầu tư cũng như hoàn thiện thủ tục pháp lý để tiến hành xây dựng, Chủ tịch Bùi Pháp đề nghị Ban Lãnh đạo Tập đoàn sát sao hơn nữa, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành theo đúng mục tiêu, kế hoạch.

Mai Tiên